Inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden: vernieuwde verificatietool

Ondernemingen actief in de bouw-, bewakings- of vleessector moeten nagaan of hun medecontractanten nog openstaande fiscale of sociale schulden hebben. Dit nazicht moet op twee momenten gebeuren, in eerste instantie bij het afsluiten van een contract met een onderaannemer.  Ten tweede bij het uitvoeren van de betaling van elke factuur voor de geleverde werken.

Als een medecontractant openstaande fiscale of sociale schulden heeft, geldt er een zogenaamde inhoudingsplicht. Deze inhoudingsplicht houdt in dat de opdrachtgever openstaande fiscale schulden voor  15% van het factuurbedrag (exclusief btw) moet inhouden en moet doorstorten naar de FOD Financiën. Voor openstaande sociale schulden bedraagt het in te houden bedrag 35% van het factuurbedrag (exclusief btw). Ook dit bedrag moet onmiddellijk doorgestort worden naar de RSZ.

Indien niet aan de inhoudingsplicht voldaan wordt, kan de onderneming aansprakelijk gesteld worden voor de volledige fiscale en/of sociale schulden van haar onderaannemer.

 

Nieuwe tool

Om snel na te gaan of er al dan niet sprake is van inhoudingsplicht, werd recent een nieuwe online tool gelanceerd. Via de website www.checkinhoudingsplicht.be kan met behulp van het ondernemingsnummer van de onderaannemer de status van de onderneming nakijken.

Bij de raadpleging kan ook een attest met beperkte geldigheidsduur worden afgedrukt.

Voor meer info over deze maatregel mag u met een van onze medewerkers contact opnemen.